deutsch
nederlands
english
     
gegevensbescherming

Ik ben erg blij dat u geïnteresseerd bent in de beeldhouwer Edwin Partoll. Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor mij. In principe is het mogelijk om mijn website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van bijzondere diensten via mijn website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijg ik over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn naar mij. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ik het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door mij worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking heb ik tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

 

Mijn gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangenomen. Mijn privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als mijn klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, wil ik vooraf de gebruikte terminologie toelichten.

 

Ik gebruik de volgende termen in deze privacyverklaring:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 

b) betrokkene

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

c) Verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controller of controller

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

h) Verwerkers

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker .

k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring die door de betrokkene voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Edwin Partoll
Aan de haak 3
49406 Drentwede
Telefoon: 04 24 69 19 88 0

partoll_edwin [at] hotmail.com

http://www.partoll.nl

 

3. Cookies

Mijn internetpagina's kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem. Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd. Door het gebruik van cookies kan ik de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op mijn website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies mij in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar. 4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

 

3. Cookies

Mijn internetpagina's kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem. Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd. Door het gebruik van cookies kan ik de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op mijn website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies mij in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar. 4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Mijn website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trek ik geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds door mij statistisch geëvalueerd en bovendien met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in mijn bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

5. Registratie op mijn website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke. Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig strafrechtelijke opsporing mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging. De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke. De verantwoordelijke voor de verwerking zal te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of advies van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene. 6. Contactmogelijkheden via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat mijn website informatie die snel elektronisch contact met mij en directe communicatie met mij mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 7. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt. Als het opslagdoel niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 8. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder geven de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden

de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties

indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur

het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

 

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om te eisen dat de verantwoordelijke de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is : Persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG tegen de verwerking

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens werden verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

 

 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat de door mij opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, kan hij of zij te allen tijde contact met mij opnemen. Ik zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd. Indien de persoonsgegevens door mij openbaar zijn gemaakt en ik als verantwoordelijke verplicht ben de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal ik passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om anderen te helpen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens uit deze andere gegevens verwerkers, voor zover de Verwerking niet vereist is. In individuele gevallen regel ik het nodige.
 • e) Recht op beperking van de verwerking
 • Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verplichten de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist , en voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 •  
 • Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij mij opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan deze te allen tijde contact met mij opnemen en zal ik ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.
 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale -leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen. De betrokkene kan te allen tijde contact met mij opnemen om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.
 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f DS -GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zal ik de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij ik dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen . Als ik persoonlijke gegevens verwerk om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal ik de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die door mij wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met met artikel 89 lid 1 AVG Bezwaar maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen. De betrokkene kan rechtstreeks contact met mij opnemen om het recht van bezwaar uit te oefenen. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

  h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, indien het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal ik passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen om de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke te verkrijgen, om hun eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten. Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  .

9. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

 

10. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit.f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders. 11. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract na te komen of te starten. 12. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Ik wil u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Ik leg de betrokkene per geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben. 13. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke burger maak ik geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Aschaffenburg, in samenwerking met de advocaat voor IT - en gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.